वरिल प्रमाने कृषी (Agree) या विषयाचे बहुपर्यायी प्रश्न सोडवा.