वरिल प्रमाने पुस्तपालन व लेखाकर्म   (Book kipping & Accountancy)या विषयाचे बहुपर्यायी प्रश्न सोडवा.